ایش، ایو، آزادلیق
مرور رده

سازمان

۲۱آذر۷۶مینجی ئیل دونومی

21آذر امسال هفتادوپنجمین سالگرد جنبش انقلابی ودموکراتیک آذربایجان است. جنبشی که به همت کارگران ،دهقانان،روشنفکران و توده محروم آذربایجان، دریکی از بحرانی ترین ادوارتاریخ ایران بوقوع پیوست و به پیروزی رسید .بعدازشکست انقلاب مشروطیت و

 تداوم مبارزه و مقابله با تشدید سرکوب واعدام زندانیان سیاسی ضروریست

فدائیان کمونیست کارگران وزحمتکشان ! ایرانیان آگاه ومبارز داخل وخارج ازکشور! ما درفراخوان  هفتم تیرماه  برای مقابله با تشدید سرکوب واعدام زندانیان سیاسی ، هشداردادیم که طبق  اطلاعات موثق "رژیم علاوه برکشتارهای مخفیانه تاکنونی، صدوراحکام…

تشدید بحران اقتصادی وضرورت همبستگی کارگران

شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست تشدید بحران اقتصادی وفساد گسترده صاحبان قدرت و ثروت وافزایش قیمت مایحتاج عمومی، فشاراقتصادی برکارگران و بخش وسیعی ازحقوق بگیران جزء را افزایش داده است. هرروز بخشی از صنایع و مراکزتولیدی با بحران و…

بیانیه شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن

زنان به خیابانها باز خواهند گشت بزرگداشت روز جهانی زن؛ هشت مارس، معمولا در اکثریت کشورهای جهان با حضور چشمگیر زنان در خیابانها، تجمع در سالنهای اجتماعات، تظاهرات خیابانی و سخنرانی های بسیار، در ارتباط با مطالبات و دستاوردهای جنبش زنان…

رفتن به پای صندوق های «رای» بمنزله تایید سرکوبگری وغارتگری رژیم جمهوری اسلامی است

شورای مرکزی توده های مردم زحمتکش ایران ؛ کارگران ، زحمتکشان ، زنان ، جوانان ، دانشجویان.. چندروزی بیشتر  به موعد برگزاری «انتخابات»  مجلس شورای اسلامی ایران باقی نمانده است . بلندگوهای  مراکز تبلیغاتی و رسانه ای جمهوری اسلامی  ازمدتها…

رای ما سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است”!

اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست رای ما سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است"! جمهوری اسلامی در بدترین شرایط تاریخ خونبار خود، روز دوم اسفند به استقبال مضحکه انتخابات مجلس یازدهم میرود. علیرغم جار و جنجال لفظی جناحهای حکومت برسر سهم شان…

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق اردشیر صیادی

خبرتاسف باردرگدشت ناگهانی رفیق اردشیرصیادی سامان، درشهرهانوفرآلمان همه رفقا ودوستان اورا درغم اندوه فروبرد .باورکردن اش سخت وفقدانش تحمل ناپدیر بود. او یک روزقبل از آن مشتاقانه منتظر روز شنبه بود تادوستان ورفقاوهمرزمان دیرینه اش برای شرکت…

«معامله بزرگ قرن» ترامپ-ناتانیاهو،محصول توازن قوا درجهان ومنطقه

فدائیان کمونیست با شکست اتحادجماهیر شوروی جهان ماکه با تعرض افسارگسیخته نظری و عملی سرمایه داری به دست آوردهای جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی مترقی روبروشد وجنبشهای ارتجاعی مذهبی و ناسیونالیستی ،نژادپرست وارتجاعی پرچمدار میدان شدند .جنبش…

انقلاب،مبارزه مسلحانه، و خشونت

نوشین شفاهی در یک جامعۀ طبقاتی، انقلاب و سوسیالیسم یک امر اجتناب ناپذیر است و همانطور که مارکس گفت جبر تاریخ تغییر نظام اقتصادی را یک واقعیت حتمی میکند. بسیاری از کسانی که انقلاب را یک ضرورت ندانسته و به تغییرات تدریجی و بزعم آنان…