ایش، ایو، آزادلیق

ما در کمیته آذربایجان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست از همه کارگران، روشنفکران انقلابی، زنان، جوانان و زحمتکشان شهر و روستاهای آذربایجان و جوانان مشتاق مبارزه دعوت می کنیم که به صفوف کمیته آذربایجان پیوسته و در راه رسیدن به جامعه ای بری از ظلم و ستم، استثمار و سرکوب و برای رسیدن به آزادی و سوسیالیسم با ما همراه و هم رزم باشند.

دسته‌ها

CONTACT INFO