ایش، ایو، آزادلیق
مرور رده

سیاسی وتئوریک

درباره خط مشی کمونیستی درقبال اتحادیه اروپا[۱]

حمید پویا عبارت "خط مشی کمونیستی" دراینجا بمعنای خط مشی کمونیستها ی کشورهای اتحادیه اروپا در مورد این اتحادیه طبعاً درارتباط با طبقه کارگر و سایر طبقات کاملاً فرودست است. اما قبل از هرچیز باید یادآوری کنم یا متذکرگردم که درست است که…

انقلاب،مبارزه مسلحانه، و خشونت

نوشین شفاهی در یک جامعۀ طبقاتی، انقلاب و سوسیالیسم یک امر اجتناب ناپذیر است و همانطور که مارکس گفت جبر تاریخ تغییر نظام اقتصادی را یک واقعیت حتمی میکند. بسیاری از کسانی که انقلاب را یک ضرورت ندانسته و به تغییرات تدریجی و بزعم آنان…

اتمام حجت توده ها با اصلاح طلبان “جمهوری اسلامی نابود باید گردد”

نوشین شفاهی رژیم منفور اسلامی ایران که چهل سال خوان نعماتش را از قِبلِ جنگ طلبی و دروغ پراکنی و ایجاد رعب و وحشت گسترانده و با سرکوب، اعدام، ترور، زندان  و شکنجه نظام کثیفش را توانسته سر پا نگه دارد بار دیگر فاجعه پشت فاجعه آفرید. پس از…

درباره «سوسیالسم» در کوبا

حمید پویا در یک مقاله با عنوان « دموکراسی پایه در کوبا» نوشتهُ    و  Simone Garnet Varlex    Gregoire  منتشرشده در نشریه لوموند دیپلماتیک ( به زبان آلمانی) مورخ ژوئن 2019 درباره مشخصات قانون اساسی جدید کوبا (مصوب فوریه 2019) درمقایسه با…

سالی که گذشت

یدی شیشوانی درآستانه ورود به سال 2020  جهان نظاره گر  جنب و جوشی  است که  دراغلب  کشورها و شهر های مهم جهان برپا شده است . چراغانی  میادین شهر ها ، برنامه های مختلف تلویزیونی ، رد و بدل شدن میلیاردها کارت تبریک،  فضا ی مه آلود و پر بیم و…

ورشکستگی نئولیبرالیسم و عروج انقلابات جهانی – نوشین شفاهی

دهها سال است که بحران نئولیبرالیسم و پیامدهای فلاکتبار اقتصادی و سیاسی آن اقصاء نقاط دنیا را در بر گرفته است، و در نتیجه ما شاهد موج اعتصابات کارگری، اعتراضات و تظاهرات خیابانی علیه این نابرابریها، هم در دنیای غرب و هم در جهانِ جنوب…

جنبشهای اجتماعی ومسئله ملی درآذربایجان

یدی شیشوانی بی تردید آذربایجان یکی از مناطق مهم جمعیتی و اقتصادی ایران محسوب میشود که بررسی آماری وجامع آن دراین مختصر نمیگنجد اما قبل از ورود به بحث ضروری دیدم برای…