ایش، ایو، آزادلیق
مرور رده

اعلامیه های سازمان

بیانیه شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن

زنان به خیابانها باز خواهند گشت بزرگداشت روز جهانی زن؛ هشت مارس، معمولا در اکثریت کشورهای جهان با حضور چشمگیر زنان در خیابانها، تجمع در سالنهای اجتماعات، تظاهرات خیابانی و سخنرانی های بسیار، در ارتباط با مطالبات و دستاوردهای جنبش زنان…

رفتن به پای صندوق های «رای» بمنزله تایید سرکوبگری وغارتگری رژیم جمهوری اسلامی است

شورای مرکزی توده های مردم زحمتکش ایران ؛ کارگران ، زحمتکشان ، زنان ، جوانان ، دانشجویان.. چندروزی بیشتر  به موعد برگزاری «انتخابات»  مجلس شورای اسلامی ایران باقی نمانده است . بلندگوهای  مراکز تبلیغاتی و رسانه ای جمهوری اسلامی  ازمدتها…

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق اردشیر صیادی

خبرتاسف باردرگدشت ناگهانی رفیق اردشیرصیادی سامان، درشهرهانوفرآلمان همه رفقا ودوستان اورا درغم اندوه فروبرد .باورکردن اش سخت وفقدانش تحمل ناپدیر بود. او یک روزقبل از آن مشتاقانه منتظر روز شنبه بود تادوستان ورفقاوهمرزمان دیرینه اش برای شرکت…

«معامله بزرگ قرن» ترامپ-ناتانیاهو،محصول توازن قوا درجهان ومنطقه

فدائیان کمونیست با شکست اتحادجماهیر شوروی جهان ماکه با تعرض افسارگسیخته نظری و عملی سرمایه داری به دست آوردهای جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی مترقی روبروشد وجنبشهای ارتجاعی مذهبی و ناسیونالیستی ،نژادپرست وارتجاعی پرچمدار میدان شدند .جنبش…

گرامی باد چهل ونهمین سالگرد حماسه سیاهکل

اتحاد فدائیان کمونیست دردهه سیاه 1340 که استبداد وخفقان آریامهری برگستره ایران سایه افکنده بود وصدای هرآزادیخواهی  درگلو خفه میشد وهرگونه تشکل وتحزب وتجمع اعتراضی را با سرکوب بی رحمانه جواب میدادند وزندان و شنگنجه واعدام به رویه معمول…

حمایت از کانون نویسندگان ایران ونویسندگان وهنرمندان آزادیخواه یک وظیفه انسانی است

بیدادگاه های رژیم ددمنش جمهوری اسلامی سه تن از ازاعضای کانون نویسندگان ایران ،رضا خندان،بکتاش آبتین،هریک را به 6سال زندان و کیوان باژن را به سه سال ونیم و حسن سعیدی عضو سندیکای شرکت واحد را به 5 سال زندان محکوم کردند.قبل ازاین سه تن…

باحمایت ازجنبش دادخواهی مستقل ،آرمان جانباختگان راه آزادی وسوسیالیسم راپاس داریم

سرکوب بی رحمانه وخونین خیزش توده های تحت ستم واستثمار درآبانماه امسال چندان دورازانتظار نبود. چراکه رژیم حاکم برایران و طبقه ای که ازقبل تشدید استثمار و دزدی و چپاول، ثروتهای بی کرانی را به جیب میزند بیش ازجهل سال است هرصدای آزادیخواهی را…

پیروزباد مبارزات انقلابی توده های زحمتکش مردم

جمهوری اسلامی درتلاش برای گذرازراه های پرپیچ وخم مقابله با بحران اقتصادی که تاروپود ساختار سیاسی واجتماعی جامعه را درهم پیچیده است . به هروسیله ای متوسل میشود تابلکه بتواند بخشی از کسربودجه دولتی و مخارج عظیم بوروکراسی ،نظامی ،امنیتی و خاصه…

درباره بدام افتادن یکی از عاملین شکنجه وقتل عام زندانیان سیاسی

نه میبخشیم ونه فراموش میکنیم                  بدنبال تلاش فعالان سیاسی ،وخانواده های زندانیان سیاسی و اعدام شدگان وسربه نیست شدگان درجمهوری اسلامی  وبدنبال شکایت تنظیمی توسط کاوه موسوی حقوقدان و ایرج مصداقی زندانی سیاسی سابق،  یکی از…

طبقه کارگروزحمتکشان عراق درمبارزه علیه چپاولگری گروه های مافیائی حاکم،تنهانیستند

چندروزی است که شاهد شورش های توده ای درشهرهای مختلف عراق هستیم ودولت عراق مثل همپالگیهای خود درایران وسایرکشورهای خاورمیانه، با توپ وتانک ومسلسل به مقابله با تظاهرکنندگان دست زده است. تاکنون بیش ازصد نفر کشته و هزاران مجروح حاصل سیاست…