ایش، ایو، آزادلیق
مرور رده

سندلر

نامه رهبران جنبش ملی-دموکراتیک آذربایجان به رهبران اتحاد شوروی

سیروس مددی سندی که فاکسیمیله، متن و ترجمه فارسی آنرا برای نخستین بار منتشر می کنیم، «پیام» رهبران حکومت ملی دموکراتیک آذربایجان (۱۷ آذر ۱٣۲۵) به رهبری اتحاد شوروی است. این «پیام» که چند روز پیش از اشغال آذربایجان توسط ارتش شاهنشاهی،…

سیاست تشریحی کمیته آذربایجان د ر باره ی مسئله ی ملی

نظر به اینکه ایران کشوری کثیراللمله است که در آن ملل گوناگونی با تنوع فرهنگی، زبانی و نژادی مختلفی زندگی میکنند و با توجه به این امر که ستم ملی یکی از وجوه ستمهای چند گانه طبقاتی، جنسی و مذهبی رایج در جامعه معاصر ایران میباشد؛ جامعه ای که…

خاطرات سید جعفر پیشه وری

(1941-1945) مختصری در باره اثر و ترجمه ی آن: - نوشته ای که تقدیم خوانندگان می گردد بخشی از خاطرات سید جعفر پیشه وری بنیانگذار اصلی فرقه ی دموکرات و نخست وزیر حکومت ملی آذربایجان می باشد که ترجمه ی فارسی آن در آینده تحت عنوان « خاطرات سید…