ایش، ایو، آزادلیق
مرور رده

مقاله

انقلاب،مبارزه مسلحانه، و خشونت

نوشین شفاهی در یک جامعۀ طبقاتی، انقلاب و سوسیالیسم یک امر اجتناب ناپذیر است و همانطور که مارکس گفت جبر تاریخ تغییر نظام اقتصادی را یک واقعیت حتمی میکند. بسیاری از کسانی که انقلاب را یک ضرورت ندانسته و به تغییرات تدریجی و بزعم آنان…

اتمام حجت توده ها با اصلاح طلبان “جمهوری اسلامی نابود باید گردد”

نوشین شفاهی رژیم منفور اسلامی ایران که چهل سال خوان نعماتش را از قِبلِ جنگ طلبی و دروغ پراکنی و ایجاد رعب و وحشت گسترانده و با سرکوب، اعدام، ترور، زندان  و شکنجه نظام کثیفش را توانسته سر پا نگه دارد بار دیگر فاجعه پشت فاجعه آفرید. پس از…

درباره «سوسیالسم» در کوبا

حمید پویا در یک مقاله با عنوان « دموکراسی پایه در کوبا» نوشتهُ    و  Simone Garnet Varlex    Gregoire  منتشرشده در نشریه لوموند دیپلماتیک ( به زبان آلمانی) مورخ ژوئن 2019 درباره مشخصات قانون اساسی جدید کوبا (مصوب فوریه 2019) درمقایسه با…

سالی که گذشت

یدی شیشوانی درآستانه ورود به سال 2020  جهان نظاره گر  جنب و جوشی  است که  دراغلب  کشورها و شهر های مهم جهان برپا شده است . چراغانی  میادین شهر ها ، برنامه های مختلف تلویزیونی ، رد و بدل شدن میلیاردها کارت تبریک،  فضا ی مه آلود و پر بیم و…

منشاء های روز [اول ماه] مه چه هستند؟

روزا لوکزامبورگ ايده ی فرخنده بکار بردن يک جشن تعطيل پرولتاری بعنوان وسيله ای برای اکتساب هشت ساعت در روز نخست در استراليا زاده شد. کارگران آنجا در 1856 تصميم گرفتند توقف دسته جمعی يک روز کامل کار را با جلسات و تفريحات بعنوان تجلی موافق…

هنر و مبارزه برای تمدن نو

#آنتونیو_گرامشی مناسباتی که ماهیت هنری دارد، به ویژه در فلسفه‌ی پراکسیس، نشان دهنده‌ی سطحی‌گری پُر مدعای طوطی­‌صفتانی است که می‌پندارند در چهارچوب چند عبارت قالبی مختصر، کلیدهایی برای گشودن تمامی درها به دست آورده‌اند (این کلیدها، به…

برخی ملاحظات انتقادی دربارۀ یک سا ل فعالیت حکومت خود مختار آذربایجان

21 آذر- 14 اکتبر- مصادف است با د و واقعه ی مهم در تاریخ معاصر آذربایجا ن. یکی تا سیس حکومت خود مختارآذربایجان َدر سال    1324 \ 1945  و دیگری فروپاشی آن در سال بعد یعنی در سا ل 1325 . اولی شکوهمند است و غرورانگیز و دومی سرد و حزن انگیز مثل…

ورشکستگی نئولیبرالیسم و عروج انقلابات جهانی – نوشین شفاهی

دهها سال است که بحران نئولیبرالیسم و پیامدهای فلاکتبار اقتصادی و سیاسی آن اقصاء نقاط دنیا را در بر گرفته است، و در نتیجه ما شاهد موج اعتصابات کارگری، اعتراضات و تظاهرات خیابانی علیه این نابرابریها، هم در دنیای غرب و هم در جهانِ جنوب…

پان اسلامیسم و پان آریائیسم، دو روی یک سکه! – حسن جداری

ازکودتای سوم اسفند سال ۱۲۹۹ تا امروز که سال ۱۳۹۷ شمسی است، به مدت نزدیک به یک قرن ، دو حکومت استبدادی سلطنتی و اسلامی بر شئون مردم ستمدیده ایران، حاکم بوده اند . سیطره و قدرت نمائی رژیم خود کامه پهلویها – پدر و پسر – در نتیجه انقلاب بهمن…