ایش، ایو، آزادلیق

۲۱آذر۷۶مینجی ئیل دونومی

0

 21آذر امسال هفتادوپنجمین سالگرد جنبش انقلابی ودموکراتیک آذربایجان است. جنبشی که به همت کارگران ،دهقانان،روشنفکران و توده محروم آذربایجان، دریکی از بحرانی ترین ادوارتاریخ ایران بوقوع پیوست و به پیروزی رسید .بعدازشکست انقلاب مشروطیت و تسلط استبداد رضاخانی  وسرکوب هرگونه صدای آزادیخواهی درایران، قیام توده های زحمتکش آذربایجان اولین جنبش انقلابی بود که  برعلیه ستم واستثمار وسرکوبگری طبقه حاکم برخواست  ازنقطه نظر مضمون عمیقا دموکراتیک انقلابی و آزادیخواهانه وبرابری طلبانه  نمونه ای پیشرو نه تنها درعرصه ایران بلکه کل خاورمیانه محسوب میشود.

درمدت  کوتاه استقرار حکومت خودمختار آذربایجان  تغییرات گسترده ای درعرصه های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی  رخ داد.

-برای اولین بار درایران ومنطقه، آزادی زنان از بند قوانین  زن ستیز دولتی و مبارزه با سنت های ارتجاعی زن ستیز آغازشد .درآذربایجان زنان حق  انتخاب کردن وانتخاب شدن درمجالس ملی،انجمن ها ویا همان شوراهای ایالتی وولایتی  وتمام ارگانهای شهر وروستا با حقوق برابر با مردان را کسب کردند.

-انجام اصلاحات ارضی  وتامین زیرساختهای  نوین برای ارتباط روستاها و شهرها ،

-تاسیس دانشگاه  وایجاد کتابخانه ها ،پارک ها و مراکزآموزش

-تحصیل بزبان مادری درتمام مقاطع تحصیلی  که درمحدوده حکومت آذربایجان این حق شامل سایراقلیت ها  ازجمله کردها ،ارمنی ها ،آسوری ها نیز میشد

-تصویب قانون کاروبیمه های اجتماعی همه شمول  وتصویب روزکار ۸ساعته و تامین برابری مزد زنان با مردان ،حق کار وداشتن مسکن مناسب  وتاسیس مهد کودک ها وقرائت خانه ها

-آزادی اندیشه وبیان و مطبوعات  وانتشارات و تشکل وتحزب

-کشیدن جاده ها ،آسفالت خیابانها  ونوسازی  کارگاه ها وکارخانه ها وایجاد صنایع مدرن

۲۱-آذر تفرقه ودشمنی بین خلقهاکه ارتجاع حاکم  درهمدستی باروحانیون ودربار برای حفظ منافع خود بوجودآورده بودند،پایان داد وپایه واساس دوستی بین  ملل ساکن ایران را بنا نهاد وبا خلق زحمتکش کرد معاهده دوستی  وهمکاری درجهت  دگرگونی جامعه به نفغ توده های زحمتکش  امضاء کرد..

 وتلاش  دراین جهت بود که جنبش انقلابی آذربایجان  درسرتاسر ایران ومنطقه بااستقبال توده زحمتکش مواجه شد .هرچقدرکه این جنبش بواسطه دست آوردهایش میان توده زحمتکشان و جریانات مترقی محبوبیت مییافت، به همان انداز ارتجاع حاکم وامپریالیست ها را به هراس افکنده بود ودرترس از الگو قرارگرفتن جنبش انقلابی آذربایجان درسایرمناطق ایران و کشورهای همجوار،با آن بدشمنی برخواستند.

سرانجام امپریالیسم وارتجاع داخلی و تمام مرتجعین ازهرقماش که منافع خودرا درخطرمیدیدند،متحد شدند و  به بهانه برگزاری “انتخابات” تمام تعهدات خودرا زیرپا گذاشته و به آذربایجان یورش آوردند. بعد ازآن به کردستان تاختند. ارتش شاهنشاهی دست دردست  خانها و فئودال ها وسران ایلات وعشایر وروحانیون و ارازل واباش وتبهکاران فجایع خونینی را بوجود آوردند که توده های زحمتکش آذربایجان وکردستان هرگزفراموش نخواهند کرد.

امروزباگذشت هفتادوپنج سال از۲۱ آذر،ستم ملی  واستثمار وبی حقوقی  خلقهای تحت ستم واستثمارآذربایجان،کردستان عرب وبلوچ وغیره همچنان برقراراست .مبارزه علیه ستم ملی   با پیکارعلیه ستم طبقاتی و جنسیتی  درآمیخته است  و مبارزه کارگران وزحمتکشار دراقصی نقاط ایران به اشکال مختلف برای تحقق خواست های تاذیخی شان ازجمله رفع ستم ملی و کسب حق تعیین سرنوشت، ادامه دارد .
سازمان ما طرفدار برابری کامل حقوق همهٔ خلق‌ها و نیز اقلیت‌های مذهبی ایران است. ما براین باوریم که خلقهای زحمتکش ایران تنهاازستم ملی نیست که رنج میبرند بلکه از ستم طبقاتی و جنسیتی  وفقدان آزادیهای سیاسی و رفاه اجتماعی  وغیره نیز دررنج وعذابند .آنهائیکه ستم ملی را روامیدارند ،آنهائیکه باتشدید استثمار شیره جان کارگر ترک وکرد ولر وبلوچ وترکمن وعرب غیره را میمکند وازراه رانت خواری ،فساد،دزدی ،نپرداختن حقوق کارگران وکارمندان، ویرانی کشاورزی وبه فقر وآوارگی کشاندن روستائیان وترویج فساد ،اعتیاد ونفی حقوق زنان،کودکان، بزور سرنیزه وسرکوب برایران حکومت میکنند، صاحبان قدرت وثروت وبقول معروف “مافیای قدرت وثروت” هستند که تنها با اتحاد کارگران وزحمتکشان و همه جنبشهای انقلابی ازجمله جنبش رفع ستم ملی  است که میتوانند باسرنگونی انقلابی این رژیم میتوانند مافیای قدرت وثروت را ازاریکه قدرت به زیر کشیده وبا استقرارجمهوری فدراتیو شورائی، سرنوشت خویش رادردست گیرند.

درهفتاد وپنجمین سالگر تشکیل جمهوری خودمحتارآذربایجان یاد تمام جانباختگان این جنبش انقلابی تاریخی راکه درراه آزادی وبرابری جان فداکردند، گرامی میداریم  وهمراه با کارگران وزحمتکشان آذربایجان ودرهمبستگی با سایرحلقهای تحت ستم واستثمارایران به مبارزه تارسیدن به حواستها وآماجهای تاریخی آنها،ادامه خواهیم داد .

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده بادسوسیالیسم

سازمان  اتحادفدائیان کمونیست ۲۱آذر۱۳۹۹

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.