ایش، ایو، آزادلیق

پیروزباد اتحاد ومبازه کارگران اعتصابی صنایع نفت ،پتروشیمی ، نیشکرهفت تپه!

0

اکنون درشرایطی قرارداریم که کارگران باید متحد شوند وازمبارزات و خواست ها ومطالبات همدیگر پشتیبانی بکنند وبه سرمایه داران ودولت اجازه ندهند تا میان آنها اختلاف وجدائی افکنده و سیاست ضد کارگری خودرا پیش ببرند.حمایت ازاعتصابات و مبارزات کارگران و اعلام همبستگی با آنان وظیفه همه کارگران وزحمتکشانی است که خواهان جامعه ای عاری ازستم واستثمار وزورو سرکوب هستند.

https://t.me/fedayi1349

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.