asas menyu

بمناسبت چهارمین سالگرد قیام توده ای مردم آذربایجان در خرداد ماه ۱۳۸۵

بمناسبت چهارمین سالگرد قیام توده ای مردم آذربایجان در خرداد ماه ۱۳۸۵

در ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ روزنامه ایران ارگان دولت رژیم جمهوری اسلامی در ضمیمه ای متعلق به کودکان در پی انتشار مطلبی توهین آمیز و با بکار بردن ادبیات تحقیر نسبت به مردم آذربایجان و تخفیف قرار دادن شأن انساني میلیونها ترک آذربایجانی ضمن بر انگیختن احساسات و خشم مردم، زمینۀ اعتراضات میلیونها مردم آذربایجانی و دیگر شهرهای ترک نشین ایران را در سطح خیابانی موجب گردید. که بلافاصله با ماشین سرکوب تمام عیار رژیم روبرو و در نتیجه ده ها کشته و زخمی و صدها نفر مورد تعقیب، ارعاب و آزار قرار گرفتند.

مردم آذربایجان در اعتراض به اعمال سیستماتیک سالها ستم و استثمار و زور و سرکوب توسط رژیم سرمایه داري جمهوری اسلامی و به بهانۀ چاپ مطلب توهین آمیز روزنامه دولتی ایران با آمدن به خیابان و مطرح کردن مطالبات و خواسته های سرکوب شده خویش در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، با اعلام  خشم و تنفر بر علیه تمامي  بی حقوقی ها  و اجحافات گسترده از طرف رژیم ضد بشري جمهوری اسلامی و تفکر تمامیت گرای تک زبانی و پان ایرانیست، با شعارها و اهداف و مطالبات مشخص، خواستار برچیده شدن و پایان دادن به کشتار، ظلم، ستم، سرکوب، بی عدالتی و نابرابری بودند.مردم ستمدیده آذربایجان بویژه کارگران، زنان و توده های زحمتکش اجتمائی بارها و بارها بر علیۀ ستم مللی، طبقاتی و جنسی و احقاق حقوق برابری بپا خواسته اند،  که هر بار با کشتار، سرکوب و زندان مواجه شدند. ولی بررسی و آنالیز اعتراض و خیزیش میلیونیها آذربایجانی در خرداد ماه ۱۳۸۵ نشان داد که مردم نه تنها با سرکوب و تهدید و ارعاب از مبارزه در راه تحقق مطالبات خویش بر نخواهند گشت، بلکه همانند آتش زیر خاکستر در رسیدن به حقوق حقۀ خود با سازمان دهی و عمومی کردن حرکت های اعتراضی برای به زیر کشیدن استبداد و ارتجاع حاکم در فرصت های ممکن عصیان و فوران خواهند کرد. اما اشاره به این نکته که در این اعتراضات، عده ای هر چند اندک با افکار ناسیونالیسم افراطی که معلوم نیست از کجا تغذیه می شوند با نفوظ به صفوف توده های معترض و طرح چند شعار انحرافی بر علیه مردم فارس زبان و تقلیل این حرکت بزرگ در حد جنگ روانی بین دو ملیت ترک و فارس و با ریختن آب به آسیاب تمامیت طلبان پان ایرانیست و رژیم جهل سعی در به انحراف کشاندن این اعتراض بحق داشتند، قابل مکث و بررسی جدی را می طلبد که نیروهای باصطلاح اپوزسیون و مخالف رژیم در عین حال هم منافع با رژیم جمهوری اسلامی با پر رنگ کردن چند شعار انحرافی و ذبح کردن تمام خواسته ها و مطالبات این خیزیش خود جوش و توده ای و انقلابی که میرفت کاخ بنیان استبداد را بر سر جانیان خلق ویران نماید، بیشرمانه و نگران از به خطر افتادن منافع خویش همصدا با حکومت ننگین اسلامی سرمایه داری ضمن بایکوت خبري این اعتراضات و جنایاتی که رژیم با به خون کشیدن آن مرتکب شد سعی در شبهه افکنی و زدن انگ تجزیه طلبی به این رستاخیز خلق که حاصل حرکت توده ای میلیونها کارگر، زن، دانشجو و زحمتکش اجتمائی بود سبب باز داشتن حمایت برخی از جریانات سیاسي و همچنین ملیت های دیگر در ایران گردید. به یعقین حمایت و پشتیباني دیگر ملل در ایران و در نتیجه  سراسری شدن این قیام می توانست توان سرکوب رژیم را ضعیف تر کرده به ۳۰ سال حاکمیت سیاه سرمایه پایان بخشد.

ما ضمن محکوم کردن هر گونه نابرابری از جمله  ستم طبقاتی، ستم جنسی و ستم مللی و دفاع از مبارزات برابری طلبانۀ مردم آذربایجان در جهت احقاق خواسته ها و مطالبات مللی بر این اصل تأکید داریم که مردم آذربایجان با اتکا به قدرت و توان مبارزاتی خود که در طول تاریخ به اشکال مختلف آن را به اثبات رسانده است، با متشکل شدن و اتحاد و همبستگی و عدم پیروی از جریانات ناسیونالیستی، انحرافی و قدرت های خارجی و همچنین بدون توهم به گرایشات و جناههای رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، با طرح شعا رهای مترقی و کسب پشتیبانی دیگر ملیت های ایران بعنوان متحدین مبارزاتی خود برای تعمیق بخشیدن به روند حرکت های مبارزاتی جهت کسب حق تعیین سرنوشت و رسیدن به آزادی و برابری با پیش بردن اشکال مختلف مبارزه در پیوند با جتبش کارگری و زنان و دانشجویان عرصه را روز به روز به زورمداران جهل و سرمایه نا امن تر سازند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

یاشاسین آذربایجان خالقی نین مترقی و برابرلیق یولوندا گئده ن مؤباریزه سی

بیرلشمیش کمونیست فدائی لرین آذربایجان کمیته سی

۰۵٫۰۶٫۲۰۱۰


Cavab yaz

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*