asas menyu

اعتصاب کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز پیروز شد

اعتصاب کارگران  پیمانی پتروشیمی تبریز پیروز شد

۱۸۰۰ نفر ازکارگران پتروشیمی تبریز که ازهفتم اسفند ماه  دراعتراض به وضعیت کاری خود متحدا دست به اعتصاب زده بودند امروز سه شنبه با قبول خواست آنها توسط  وزارت کار ،مدیریت واستانداری  با پیروزی به پایان رسید.

ایان رسید. کارگران این پالایشگاه باسوابق  بیش از پانزده سال بصورت قرارداد موقت توسط پیمانکار به کارگرفته  وبا دستمزدی اندک مورد استثمار قرارمیگرفتند و کارفرما و پیمانکار هروقت خواست میتواند  بدون پرداخت هزینه ای آنها را اخراج کند. این شرایط شامل حال میلیونها کارگر دیگر در سایرکارخانه ها نیز میشود که مدیران کارخانه ها به جای استخدام رسمی و بستن قرارداد دسته جمعی، کارگران را بواسطه پیمانکاران بطور موقت وبا دستمزد پائین به کار میگمارند واین کارگران ازترس اخراج و به اجراگذاشته شدن سفته های سفید امضا  که هنگام بستن قرارداد موقت ازکارگر میگیرند ناچارند بادستمزدی  به کارادامه داده و اعتراض نکنند. بنابراین درخواست ۱۸۰۰ کارگر پيمانی مجتمع پتروشيمی تبريز، مبنی بر «حذف پيمانکار و قرارداد مستقيم کاری با اين واحد توليدی و نيز برخورداری از حقوق و مزايايی  که برای کارگران رسمی در نظر گرفته شده است. »درواقع خواست فوری  میلیونها کارگر ی است که با این شرایط طاقت فرسا  برای تامین حداقل معیشت خود مورد استثمار قرارمیگیرند.

مجتمع پتروشيمی تبريز که جزو يکصد شرکت برتر ايران در سال مالی۱۳۸۸ قرار دارد، بر اساس شاخص های مالی همان سال، از سوی سازمان مديريت صنعتی ايران به عنوان سومين شرکت بزرگ و برتر اقتصادی منطقه شمال غرب ايران شناخته شد.علاوه برآن بنوشته خبرگزاریها
اين مجتمع در سال گذشته، علاوه بر ارائه ۲۶۵ هزار تن انواع محصولات پتروشيمی به صنايع پايين دست داخلی، محصولاتی به ارزش ۶۴ ميليون دلار نيز به ۲۳ کشور جهان صادر کرده است. با وجود این کارفرما ودولت  دربدترین شرایط ممکن  کارگران را استثمار میکنند . ازاین رو مقاومت و مبارزه کارگران هرچند دولت وکارفرما را وادار به عقب نشینی نموده است اما این عقب نیشینی تنها درسایه مقاومت کارگران و حمایت کارگران پتروشیمی از آنها امکان پذیر شده است .بنابراین هرگاه که کارفرما ودولت بتوانند دراین اتحاد وهمبستگی خلل ایجاد کنند مسلما به وعده های خود عمل نخواهند کرد و با توجه به احتمال سراسری شدن خواست های مطروحه از سوی کارگران پتروشیمی ،ممکن است  کارفرما با خلف وعده وتعرض مجدد از اجرای قرارهای خود سرباززنند . ازاین رو اتخاذ تدابیر لازم از سوی نمایندگان کارگران  و اتخاذ تصمیمات  وپیشبینی های  لازم بامشارکت جمع کارگران ازضروریات حتمی است که درصورت خلف وعده از سوی دولت وکارفرماها بشود مجددا واین بار با سازمانیابی بهتر و با اتحادی مستحکمتر و با برنامه ومطالباتی فراتر به مقابله پرداخت.

ما موفقیت کارگران اعتصابی پتروشیمی تبریز را به همه کارگران شادباش میگوئیم  و کارگران سایر کارخانه ها و مراکزکارگری را به درس آموزی از مبارزات کارگران پتروشیمی تبریز فرا میخوانیم .

اتحاد رمز پیروزی کارگران است

صفوف خودرا متحد ومتشکل کنیم  ودربرابر سرمایه داران و دولت صف متحدی را تشکیل دهیم
ازسوی

کمیته آذربایجان فدائیان کمونیست

۱۸اسفند۱۳۸۹


Cavab yaz

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*